Okányi Általános Iskola

Eredmények

IPR szaktanácsadás, pedagógiai program átdolgozása
Az óvoda és iskola intézményének pedagógiai munkáját szabályozó (pedagógiai program) dokumentum átdolgozása szaktanácsadó segítségével. Az adaptáció beépítése óvodai és iskolai nevelőmunkába.


Nyitott óvodai programok
A tartós óvodába járás elősegítése, a család ás az óvoda közötti harmonikus kapcsolat erősítése érdekében nyitott óvodai programokat szerveztünk a gyermekeknek és szüleiknek a hagyományos ünnepekhez kapcsolódóan. Ezzel lehetőséget biztosítunk a szülők számára az óvodai életbe való betekintésre.

Nyitott óvodai programok


Szülők klubja
A program keretében célunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felzárkóztatása, a családok támogatása. a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek köztük roma gyermekek eredményes nevelése, oktatása, támogatása a szülőkkel való szoros együttműködés segítségével.
A szülők klubja szakemberek bevonásával közvetlen segítséget nyújt a szülőknek a gyermekek nevelésével kapcsolatban.

Szülők klubja


Akkreditált módszertani képzések
2014. március 14. 12 fő részére 30 órában. Egyéni átvezetési és fejlesztési terv, egyéni tanulási út tehetséges, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztéséhez.
2014. április 30. Tantestületi 30 órás továbbképzés. Professzionális pedagógiai kommunikáció integráló óvodai/iskolai környezetben.
2014. szeptember 13. Családpedagógiai ismeretek, a szociális munkában alkalmazott módszerek, technikák (meditáció, családlátogatás, team-maunka stb.) alkalmazásának lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban.

Pedagógus továbbképzés


IPR módszertani képzéshez szaktanácsadás
IPR módszertani képzésen tanult ismeretek gyakorlatban való alkalmazása. Egyéni fejlesztési tervek kialakításához, szabályozásához kapcsolódó ismeretek átadása. Tanácsadás kommunikáció fejlesztésre, kommunikációs gyakorlatok beépítése tanórán.


Fejlesztőeszközök beszerzése, óvoda
Beszerzésre kerültek új, modern informatikai eszközök. A laptop, az asztali számítógép, a monitor, a nyomtató, a projektor, a fényképezőgép és a cd lejátszó nagyban elősegítik az óvodai nevelőmunka hatékonyságát. Az óvodapedagógusok szakmai felkészüléséhez új lehetőséget biztosít, a gyerekek egyéni képességeinek kibontakoztatásához változatos lehetőséget teremt.

A projekt a óvodára  nyújt támogatást az esélyegyenlőség biztosítása tekintetében. A gyermekek  képességeinek kibontakoztatása, differenciált fejlesztése a beszerzett fejlesztőeszközök segítségével hatékonyabbá válik.


Óvoda-iskola átmenet programok
A projekt keretében megvalósult programok segítik, segítik a gyermekek óvodai, iskolai átmenettel kapcsolatban felmerülő problémák, nehézségek kezelését. Az eddig megvalósult programok keretében a leendő tanító néni hospitált a nagycsoportban, megismerkedett tanítványaival, érzelmileg közel került hozzájuk. Az óvodai életünk aktív részesévé vált.
Szeptember hónapban az óvó néni hospitált az iskolában. Személyes részvételével, segítő munkájával zökkenőmentessé tette a gyermekek óvodából iskolába való kerülését.

Óvoda-Iskola átmenet záró programja


Modell értékű programok átvétele
A Vésztői Négyszínvirág Óvoda és a Dobozi Általános Iskola modell értékű programjának átvétele érdekében több alkalommal hospitáltak a team tagok az intézményekben. Konzultáltak, eszmecserét folytattak az ottani óvodapedagógusokkal a hatékony munka érdekében. A modell értékű program a halmozottan hátrányos helyzetű és roma származású gyermekek eredményes nevelését, fejlesztését teszi lehetővé.

Modell értékű program átvétele


Modell értékű programok adaptációja: team munka, belső képzés, tanácsadás, mentorállás
A modell értékű program megismerése érdekében az intézményben működő szakmai team belső képzést tartott a nevelőtestület számára. Az „Ilyen vagyok” egyéni fejlettségmérő dokumentum segítségével a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek sikeres felzárkóztatása, hátránykompenzálása valósul meg.

Modell értékű program adaptációja


Modell értékű program - tudás átadása a tantestületnek


Eszmecsere program


Kiscsoportos középiskolára felkészítő foglalkozások, kreatív szabadidős tevékenységek
2014. március 1-től 10 foglalkozást tart 8 pedagógus.


Kettős mentorállás védőnő bevonásával, korai beóvodázás érdekében
Az óvónők felvették a kapcsolatot a védőnőkkel, hogy segítsék azon családok gyermekeinek felkutatását, akik halmozottan hátrányos helyzetűek, s a beóvodázásra várnak. Családlátogatások alkalmával minden édesanya kinyilvánította szándékát az óvodai beíratást illetően. A beiratkozáskor látható volt, hogy minden  olyan gyermek beiratkozott, aki a programban részt vett.


Családlátogatás a tartós beóvodázás érdekében
Az óvodapedagógusok felvették a kapcsolatot a szociális szakemberekkel. Családlátogatásokon vesznek részt azon halmozottan hátrányos helyzetű családoknál, akiknél a gyermek óvodába járása nem folyamatos. Partneri kapcsolat kiépítésével biztosítják a tartós beóvodázást.


DIFER mérés, egyéni fejlesztés
A DIFER programcsomag segítségével feltérképezzük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni képességeit. DIFER alapú fejlesztési terv alapján folyamatos fejlesztésen vesznek részt a gyermekek.


Együttműködési fórum működtetése
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Dobozi Általános Iskolával, az Okányi Óvodával, a helyi Gondozási Központtal, a védőnői szolgálattal, a Közösségi Házzal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a szülői munkaközösséggel. Rendszeresen megbeszélést tartunk.

Együttműködési fórum


Egyéni fejlesztési terv, mérés
Egyéni fejlesztéseket megalapozó mérés előkészítése, DIFER mérés, motiváció első osztályban. Továbbá 2-8. osztály készségeinek és képességeinek mérése. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása. Fejlesztési csoport megbeszélések, eredmények értékelése, átgondolása.

Fejlesztő csoport


Irány a középiskola, általános iskola-középiskola közötti átmeneti program
6 fő pedagógus tantárgyi megsegítést végez középiskolás tanulók számára.

Irány a középiskola